tornar a l'escola 

Portal de Transparència

Amb aquest Portal de Transparència t’obrim les portes al nostre col·legi, Nostra Senyora de Montserrat, perquè puguis conèixer de primera mà qui som i com és la nostra vocació de servei a les famílies. Dia a dia treballem per fer realitat el desig de donar als alumnes una educació de qualitat que transformi la societat. NS Montserrat és un col·legi concertat mixt, ubicat a Parets del Vallès (Barcelona), amb una oferta educativa per als nois i noies des dels 0 als 16 anys.Titularitat i òrgans de govern

Tornar a l’índex

La titularitat del Col·legi és la Fundació Albada. D’acord amb la família, oferim a tots els nostres alumnes una educació adaptada a cadascú, que els permeti poder assolir el màxim desenvolupament de les seves capacitats, formar el propi criteri i poder prendre decisions de forma lliure i responsable. Es respecta cada individu, es busca despertar les aptituds dels alumnes i se’ls ajuda a trobar el camí de la seva realització personal plena.

Patrons de la Fundació Albada

Alfonso Aguiló Pastrana

Presidente

Enlace linkedin

Alfonso Aguiló Pastrana

Presidente

Fundador de Arenales Red Educativa y presidente la Confederación Española de Centros de Enseñanza (CECE). Alfonso, aunque es Ingeniero de profesión, siempre tuvo clara su pasión por el mundo educativo, así como su faceta divulgativa. Buscando mejorar la sociedad a través de la educación.

Jose María Madrid

Vicepresidente

Enlace linkedin

Josemaría Madrid

Vicepresidente

Vicepresidente y director general ejecutivo de Arenales Red Educativa. Es maestro de educación primaria, diplomado en psicología de la educación y tiene un PDG del IESE. Tras 10 diez años como docente, actualmente se dedica a la gestión de centros educativos.

José María Calonge

Secretario

Enlace linkedin

José María Calonge

Secretario

Patrono de la fundación y director del colegio Arenales Arroyomolinos. José María compagina la docencia con la gestión y dirección. A lo largo de su carrera ha dirigido 4 centros ayudando, gracias a su experiencia, a sentar los cimientos de esos colegios.

José María Valentí Nin

Vocal

Rafael Dolader

Vocal

Enlace linkedin

Rafael Dolader

Vocal

Consejero y Patrono de Arenales Red Educativa. Durante toda su carrera profesional, Rafael se ha dedicado a la gestión y gerencia de centros de enseñanza, como Andel, Xaloc y Tajamar, siempre con la ilusión de impulsar proyectos educativos transformadores.

Ignacio María Canals Álvarez

Vocal

Ignacio María Canals Álvarez

L’organització

La institució Arenales Red Educativa està integrada per més de 30 centres educatius: escoles infantils, col·legis ordinaris i col·legis d’educació especial. Aquests centres reben els serveis d’Àrees de Treball Especialitzades de la Xarxa (financera, legal, recursos humans, màrqueting…) per acompanyar-los en l’exercici dels seus objectius locals i ajudar-los a professionalitzar-ne la tasca directiva.

Les Àrees de Treball i els col·legis són dirigits pel Consell, que marca el rumb de la Institució. El Consell també recolza la direcció de cada col·legi per aconseguir els seus objectius, que s’enriqueixin per pertànyer a una xarxa i que en tot moment mantinguin la seva identitat.Òrgans de direcció

Tornar a l’índex

Aquesta àrea sobre l’estructura de govern i directiva està orientada a donar a conèixer el repartiment i la distribució de les funcions directives de NS de Montserrat i identificar els càrrecs principals dels òrgans de govern i gestió que conformen l’organització del Col·legi Nostra Senyora de Montserrat

Consell de direcció

El govern del col·legi està encomanat al consell de direcció del mateix. La direcció s’exerceix sempre de manera col·legiada en totes les decisions que es duen a terme.

Débora Martínez Cumplido

Directora

Alicia Rodea López

Gerent

Cristina Martínez Grange

Directora Infantil i Primària

Vania Castro Tornero

Sots-directora

Carolina Fernández Mir

Directora Secundària

Consell Escolar

 • Els centres sostinguts per fons públics, com l’Escola Nostra Senyora de Montserrat, posseeix el seu Consell Escolar format per representants de la titularitat, representants dels docents, representants de les famílies, representants dels alumnes, representants del personal d’administració i serveis i representants de l’ajuntament.
 • El consell escolar és l’òrgan de participació en el control i la gestió del centre en les diverses actuacions educatives d’aquest. Les seves funcions estan marcades per la legislació vigent així com la renovació periòdica dels membres.

Directora

Débora Martínez Cumplido

Secretaria

Ana Moreno López

Representants de la titularitat

Carolina Fernández Mir
Cristina Martínez Grangel
Alicia Rodea López

Representants dels professors

Immaculada Riera Aguado
Ana Moreno López
María Masclans Badia
Rubén Gilabert Dopazo

Representants dels pares

Jesús Rodríguez Días
Noemí López Vega
Irene Olivera Sánchez

Representants dels alumnes 

Martí Casanovas Peiró
Clara García Martínez

Representant del PAS

Mónica López Espallargas

Representants AFA

Raquel Castro García

Representant Ajuntament

Cassandra García

Juntes de Secció

El centre NS Montserrat posseeix actualment 553 alumnes. Això fa convenient que, per ser eficaços en la gestió educativa diària, cada etapa educativa estigui governada i organitzada per una junta de secció que ajuda el consell de direcció del col·legi a traslladar-ne el bon govern a les aules que li són pròpies.

Educación Infantil

Direcció

Dª Cristina Martínez Grangel

Coordinadora

Dª Elisabet Ruiz Tobal

 Educació Primària

Direcció

Dª Cristina Martínez Grangel

Coordinadors

1r cicle EP: Ángel Castro Tornero

2n cicle EP: Júlia Fernández Mir

3r cicle EP: Montserrat Company ClaretESO 

Direcció

Dª Carolina Fernández Mir

Coordinadors 

1r cicle ESO: Júlia Gimeno Clua

2n cicle ESO: Sandra Cristobal CaroJunta directiva AMPA

L’Associació de Mares i Pares d’alumnes forma part com un element fonamental a la vida de la comunitat educativa de Nsmontserrat.

Amb 2010 se signa l’acta fundacional de l’Associació de Mares i Pares d’Alumnes del Col·legi nsmontserrat. El 16 de març del 22 es va fer el canvi de junta.

 • Constituir una associació, a l’empara de l’article 22 de la constitució i de conformitat amb la Llei orgànica 1/2002 de 22 de març, que s’anomenarà “Associacio de Pares d Alumnos del Col·legi Ntra Sra de Montserrat de Parets”.
 • Aprovar els Estatuts pels quals es regirà l’associació, que van ser llegits en aquest mateix acte i aprovats per unanimitat dels reunits. Anomenar els membres del seu òrgan de govern.
 • Anomenar els membres del seu òrgan de govern.

Aquesta associació està constituïda per aquelles famílies dalumnes del centre que voluntàriament sadhereixen per assolir els objectius previstos en els seus propis Estatuts.

Misió, visió y valors

Tornar a l’índex

Caràcter propi

l caràcter propi d’un centre educatiu suposa el marc, ampli en els aspectes i alhora profund en les concrecions, és el conjunt d’elements amb què la titularitat del centre defineix la seva identitat i estableix un model d’ésser humà, els seus principis clau per a entendre l’ésser humà i el desenvolupament harmònic en societat, la visió ètica i religiosa.

Arenals promou, juntament amb les famílies, el desenvolupament del talent dels seus alumnes en totes les seves dimensions, contribuint de manera constant a la seva formació acadèmica, humana i cristiana.

L’educació és més efectiva quan hi ha sinergies entre família i escola. Per això impulsem el protagonisme dels pares en l’educació dels seus fills, i procurem implicar les famílies a la vida ia la tasca diària del col·legi.

Volem educar en valors i, alhora, despertar la capacitat crítica per facilitar un coneixement profund de la realitat. La nostra vocació és de servei cap al nostre entorn més proper i sempre en benefici de tota la societat. Per això, ens esforcem cada dia per oferir una educació destinada a generar un impacte real allà on els nostres alumnes siguin presentsConeix les 13 claus del nostre estil educatiuDescúbrelas

Misió

 

Oferir un model educatiu i de treball basat en una visió cristiana de l’home i del món, que proporcioni una formació personalitzada i integral, enmig d’un clima de plena llibertat, fomentant la responsabilitat i seguint els principis de transcendència, de transformació social, de millora contínua i realització personal, amb la participació de tots els integrants de la comunitat educativa.

Visió

 

Identificar-nos com a comunitat educativa oberta i activa en contínua adaptació, orientada cap al servei de la persona en les seves dimensions personal, professional i espiritual, amb un projecte educatiu que pretén formar ciutadans amb capacitat crítica, reconeixent-ne la singularitat i promovent la seva autonomia i obertura, que es converteixin en transformadors de la societat. 

Valores

 

El col·legi promou especialment tots els valors morals i culturalsrelacionats amb la feina ben feta –realitzada sempre des d’una dimensió de servei als altres ia tota la societat–, l’afany de millora i superació, la visió positiva de les persones i les situacions , el respecte i la promoció de la llibertat i la responsabilitat personals, la companyonia, la sinceritat, la lleialtat, la generositat, la solidaritat, la recerca de la justícia i la concòrdia, etc.

Normativa, polítiques y protocols

Tornar a l’índex

A N.S. Montserrat , ens esforcem dia a dia perquè a la nostra escola es respiri un clima de convivencia cordial i afable. Per això, tot el personal ha de respectar la normativa de la convivència i les polítiques que asseguren el bon funcionament del centre.

A més, hi ha protocols destinats a prevenir i evitar qualsevol comportament que vulneri o ataqui la integritat de qualsevol que formi part d’aquesta comunitat.Codi de Bones pràctiques que regeixen la nostra feina

 • Aquest pla corporatiu de bones pràctiques estableix una sèrie de principis que han de guiar l’actuació de totes les persones que treballen a cada escola, amb l’objectiu de consolidar unes pautes de comportament que han de ser conegudes, acceptades i respectades per tota la comunitat educativa.
 • Amb això es vol reafirmar el nostre compromís en tots els àmbits que aquí es tracten, assenyalant algunes idees que ens ajudin a treballar millor, a enfortir la nostra reputació i prestar un millor servei a tots. Aquest document és de compliment obligat i s’aplica el principi de diligència deguda per a la prevenció, detecció i resolució de conductes o pràctiques contràries al que s’estableix aquí. Les normes que conté són de caràcter complementari i subsidiari respecte de les disposicions legals que en cada cas siguin aplicables.

Acoso escolar, ciberacoso y abuso a menores

 • A NS de Montserrat condemnem qualsevol tipus d’assetjament ja sigui físic o psicològic, presencial o virtual, dins o fora del centre escolar. Tots els nostres professors i personal treballen i estan sempre alerta perquè la nostra escola sigui un espai de bona convivència on els nostres alumnes siguin feliços i estiguin segurs.
 • Qualsevol conflicte s’investiga diligentment i immediatament, de manera que s’actuï a temps d’evitar riscos de possibles situacions d’assetjament. Les situacions d’assetjament que es puguin produir eventualment es tractaran de conformitat amb els protocols establerts per l’Administració educativa competent.
 • La nostra educació està clarament marcada pel respecte i la tolerància. Durant totes les etapes escolars ensenyem els nostres alumnes a passar temps i gaudir de tots i cadascun dels seus companys, procurant fer tota mena d’activitats per aconseguir que tots destaquin alguna cosa.
 • El col·legi també compta amb un protocol que pretén prevenir l’abús sexual a menors, establint bones pràctiques i, alhora, s’ha fixat un procediment per actuar adequadament davant de l’abús sexual que pugui ser sospitós notificant-se al centre educatiu de manera immediata.
 • Procurem anticipar-nos sempre i establir un pla d’acció conjunt involucrant professors i famílies i fent sempre saber als nostres alumnes que la nostra política és de tolerància zero.

Assetjament escolar i ciberassetjament

Abús de menors

Guia d'Actuació Govern contra l'assetjament escolar als centres educatiusVeure document

Reglament de Règim Interior

 • El Reglament de Règim Interior constitueix la norma que regula la participació dels diversos estaments de la comunitat educativa a la vida del Centre. S’ha elaborat acceptant i respectant el contingut del Projecte Educatiu de Centre, que dóna sentit a l’educació que s’hi imparteix.
 • Això permet als pares i professors decidir lliurement i amb coneixement de causa la seva vinculació al contingut i els fins, així acceptar el compromís solidari d’unir els seus esforços encaminats a la seva consecució.
 • Tots els membres de la comunitat educativa coneixen i accepten el Caràcter Propi del Centre, i es comprometen a exercir les seves competències, realitzar la feina i totes les actuacions, d’acord amb aquest model i aquests principis educatius. En cap cas es considerarà el seu desconeixement com a raó vàlida per impugnar-ne l’aplicació o eludir responsabilitats pel seu incompliment.
 • Els pares, professors, alumnes i la resta del personal estan subjectes a aquest Reglament de Règim Interior. Els òrgans de govern del Centre promouran el coneixement i el compliment del Reglament esmentat.

Pla de Convivència

 • El Departament d’Educació de Catalunya estableix en la resolució ENS/585/2017, de 17 de març, on diu textualment: “En el marc d’una societat tecnològicament complexa, culturalment diversa, amb canvis permanents, importants moviments migratoris i noves formes d’exclusió, entenem la convivència com la necessària relació amb un mateix, amb les altres persones i amb l’entorn, fonamentada en la dignitat humana i el respecte als Drets Humans.
 • Conviure significa viure plegats, compartir objectius i en bona relació. La convivència demana la formació integral de la persona i es fonamenta en els valors de la pluralitat, la participació democràtica, la inclusió social, la igualtat d’oportunitats, el respecte a la diferència, la gestió positiva de conflictes i la cultura de la pau. La convivència comporta una consciència de la pròpia identitat que implica l’acceptació de l’altre i un sentit de pertinença i contribució personal a la societat.
 • L’escola és el reflex de la societat i, alhora, un espai privilegiat on tots els ciutadans i ciutadanes adquireixen uns coneixements i uns hàbits de socialització i de relació amb els altres. Un dels seus objectius bàsics ha de ser ensenyar i aprendre a viure i conviure; ha de fomentar la convivència, tant a l’interior del centre educatiu com al seu entorn immediat.” .
 • L’educació personalitzada, que és una de les claus educatives del Col·legi NS Montserrat, només és possible gràcies a la cooperació harmònica de pares, professors i alumnes. Per això cal que tots acceptin les normes de convivència establertes i es comprometin a respectar-les per aconseguir educar en un clima de llibertat i responsabilitat personals. Per mantenir l’ambient d’amistat, de llibertat, de confiança i de cura de les coses petites que es viu a l’escola, són imprescindibles la responsabilitat personal i el respecte degut a les persones ia les instal·lacions en general.
 • A continuació s’exposa el Pla de Convivència, que recull les activitats i les Normes de Conducta que seran de compliment obligat, tant dins com fora de les aules. L’àmbit d’aplicació s’estén també als actes d’alumnes realitzats fora del recinte escolar, quan en tinguin l’origen o estiguin directament relacionats amb l’activitat escolar o afectin els membres de la comunitat educativa.

Pla d’Igualtat

 • L’educació per a la igualtat s’ha de fer des de les edats més primerenques, mitjançant un aprenentatge que promogui en cada persona hàbits personals i en la seva relació amb els altres. A NS de Montserrat desenvolupem des del primer moment l’interès indubtable de desenvolupar un itinerari formatiu, una autèntica educació integral, que faciliti el desenvolupament de cada individu, home o dona, en totes les seves dimensions, que treballi activament i de manera transversal per a la superació de prejudicis i estereotips sexistes

Protocolo Covid-19

 • El col·legi Nsmontserrat segueix de forma rigorosa i estricta tots els protocols i procediments dictats i publicats per la Conselleria de Sanitat i la Conselleria dEducació de la Comunitat de Madrid. Els coordinadors covid del centre, tenen els coneixements i capacitats per actuar segons els esmentats protocols, juntament amb la direcció del centre, i també col·laborar amb tota la comunitat educativa en la prevenció i contenció del virus a l’escola.

Oferta Educativa

Tornar a l’índex

A NS de Montserrat , acompanyem els nostres alumnes des de la primera infància fins a l’adolescència, oferint a les famílies des de l’etapa d’Educació Infantil fins a  l’etapa d’Educació Secundària. Estem compromesos amb els nostres alumnes i les seves famílies per oferir una educació personalitzada on l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge. Fem servir tots els esforços per acompanyar als nostres alumnes en el seu pas per l’escola treballant de manera transversal l’excel·lència acadèmica, fomentant l’educació en valors i apostant pels idiomes i per la innovació educativa de manera que esdevinguin ciutadans i ciutadanes del futur.

Educació Infantil

De 0 a 6 anys

Donem una gran importància a l’adaptació. Per això, proposem experiències i activitats que els permetin expressar-se en un context autèntic on l’estima és la clau. En aquesta etapa, fomentem la satisfacció i el confort de demostrar que poden respondre davant dels reptes que se’ls plantegen.

Educació Primària

De 6 a 12 anys

Volem alumnes que construeixin el seu propi aprenentatge, que siguin crítics i competencials, respectant tots els ritmes evolutius i tenim cura de les necessitats especials. Acomboiem als nostres alumnes en el procés del desenvolupament de la competencia emocional per tal d’afavorir la participació activa de la vida a l’aula.

Educació Secundària

De 12 a 16 anys

En aquesta etapa, la darrera de l’educació obligatòria, acompanyem als alumnes en el seu procés d’aprenentatge fomentant l’hàbit de treball i l’esforç. Alhora, els ajudem a tenir cura de la dimensió socio-emocional afavorint la cohesió social i estimulant el coneixement de les emocions.

Horari lectiu oficial aprovat

Prehorari lectiu i permanència

De 7:30 a 9:00

6h 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Infantil

De 9:00 a 13:00h
y de 15:00 a 17:00h

6h 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Primària

De 9:00 a 13:00h
y de 15:00 a 17:00h

6:00h 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Secundària

Dilluns i dimarts, de 8:30 a 13:00 i de 15:00 a 17:00
Dimecres, dijous i divendres, de 8:00 a 14:30

Activitats anuals de formació del Projecte Educatiu

 • Es publica en aquesta web de NS de Montserrat els programes educatius, incloent-hi les activitats complementàries i extraescolars, assenyalant les que tinguin caràcter habitual, els recursos i els serveis complementaris del centre, que figurin a la programació general anual del curs actual 2022-2023, així com la informació relativa a les activitats que consti a la memòria del curs anterior estipulada en aquest enllaç.

Activitats i serveis complementaris

 • A NS de Montserrat comptem amb un Projecte educatiu elaborat, amb nombroses i diverses facetes que potencien els variats àmbits que tota persona té en el seu rol d’alumne, de mare o pare, de família i de docent.
 • Un alumne en un col·legi públic o concertat està oficialment 25 hores lectives a la setmana a Infantil i Primària. A secundària hi ha 30 hores lectives a la setmana (comptant amb els temps d’esbarjo del matí, que compten com a horari lectiu segons la normativa oficial).
 • Aquestes hores són les oficials i reglades que són cobertes pels impostos públics als col·legis públics i el concert educatiu als centres privats concertats. Són, per tant, l’ensenyament Reglat oficial i obligatori que és gratuït.
 • A NS de Montserrat, un alumne de qualsevol d’aquestes etapes gaudeix de 32,5 hores d’aprenentatge a Educació Infantil i Primària i 35 hores d’aprenentatge a Secundària. 40 hores de permanència al centre, a la setmana, si comptem el temps de menjador, des de les 9 am fins a les 17 hores, excepte aquells alumnes que s’absenten momentàniament del centre educatiu per dinar als seus respectius domicilis.
 • Infantil i Primària, 30h lectives a la setmana. Secundària, 32,5h lectives a la setmana. Això, suposa una diferència de 5h lectives més setmanals a Infantil i Primària i una diferència de 2,5h lectives més setmanals a Secundària.
 • Aquest diferencial, que com s’observa suposa 7,5 hores més de classes lectives a Educació Primària i 5h a Educació Secundària, són les activitats complementàries o tallers que tenim a l’escola a través dels diversos tallers així com les hores d’esbarjo i jocs per al descans que també han d’estar sempre vigilats i acompanyats de docents del centre. Un total de 15 hores més de permanència al centre a Ed. Infantil i Primària i 10 més a secundària.
 • Totes les activitats complementàries tenen caràcter voluntari, no són discriminatòries i no tenen caràcter lucratiu. Les activitats complementàries formen part de la programació anual del centre (PAC). La informació de les activitats complementàries, així com el preu de cadascuna, es troba a la web del col·legi i estan aprovades pel Consell Escolar del centre i pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya.

30h

lectives a la setmana a Infantil i Primària

7,5 hores més que les oficials en un col·legi públic o concertat

32,5h

lectives a la setmana a Secudária

5 hores més que les oficials en un col·legi públic o concertat

The English Project Ns MontserratVeure The English Project

Formació Cristiana

Un dels pilars de l’escola és l’educació en valors humans i cristians.

Per això comptem amb un servei de capellania que ofereix atenció espiritual per a alumnes, famílies, professors i personal no docent que ho desitgi.

Quina és la seva feina?

 

Col·laborar en la formació cristiana que es proporciona a l’escola i oferir atenció espiritual a tota la comunitat educativa:

 • Col·laborar en la formació cristiana que es proporciona a l’escola i oferir atenció espiritual a tota la comunitat educativa.
 • Celebració diària de la Santa Missa i sagrament de la Confessió.
 • Catequesi de Primera Confessió, Confirmació i Primera Comunió, tant per a pares com per a alumnes.
 • Xerrades de formació cristiana i converses d’acompanyament per als alumnes.
 • Com que els pares i les mares són els principals educadors de la fe dels seus fills, la Capellania els ofereix, a més d’un horari d’atenció, altres mitjans i activitats de formació espiritual com misses, confessions, recessos mensuals, etc.

Activitats Extraescolars

Les activitats extraescolars formen part del nostre projecte educatiu i ajuden a la formació integral dels alumnes afavorint-ne el desenvolupament físic, personal i la capacitat de relació dels nens i nenes. Per això, oferim a les nostres famílies una àmplia oferta d’activitats perquè tots els alumnes del col·legi puguin trobar la disciplina que més els agradi i on puguin desenvolupar millor les seves capacitats.

En aquestes activitats, culturals i esportives, procurem fomentar diferents competències: artístiques, socials, esportives, digitals… Sempre procurant que, a més de gaudir-ne, aprenguin valors com l’esforç, la superació i, sobretot, el treball en equip.

Programa IAM

A la Xarxa no hi ha una metodologia única, cada col·legi conserva la seva història i identitat. Compartim un model educatiu obert i inclusiu, que afavoreix la diversitat i la igualtat doportunitats. Per això hi ha persones tan diferents repartides pel món que se senten part daquest projecte. «IAM Arenales: Innovació, Autonomia, Mentoring».

Innovació

Innovar és adaptar-se a les persones, als temps; resoldre de manera nova els problemes

Autonomia

Procurem ajudar cadascun a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes, protagonistes d’una construcció reflexiva i responsable del seu propi caràcter

Mentoring

El mentoring i l’autonomia fan cadascun protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·laborador en l’educació dels altres

Innovació

Innovar és adaptar-se a les persones, als temps; resoldre de manera nova els problemes

Autonomia

Procurem ajudar cadascun a agafar les regnes de la seva vida, a ser persones autònomes, protagonistes d’una construcció reflexiva i responsable del seu propi caràcter

Mentoring

El mentoring i l’autonomia fan cadascun protagonista de la seva pròpia educació i, alhora, col·laborador en l’educació dels altres

Be Tutor

Millorar la formació dels alumnes i les famílies

Izar

Assolir l'excel·lència acadèmica

Be Plus

Potenciar el perfil extracurricular de lalumne

Alumnes y famílies

Tornar a l’índex

Nuestros alumnos y familias son el pilar de nuestro colegio y quien nos sostiene día a día. Buscamos la excelencia académica y personal de cada alumno, y nos esforzamos cada día por hacer mejor las cosas e implicar a los padres en la vida escolar. La confianza y la cercanía con las familias nos permiten trabajar para alcanzar el nivel de satisfacción que se merecen. 

Perfil de l’estudiant

553 Alumnes matriculats 

Nombre d’alumnes per etapes educatives

Nº alumnes infantil: 67
Nº alumnes primària: 261

Nº alumnes secundària: 226

Admissió i matriculació

Aquesta àrea comprèn la publicació d’informació rellevant en relació amb els alumnes i les famílies i s’estén a tres qüestions principals:

Admissions

El Col·legi Nsmontserrat té obertament permanentment el procés d’informació/preinscripció. La finalitat és donar a conèixer el nostre projecte educatiu a totes les famílies.

Etapas educativas concertadas

Un cop publicada la convocatòria, les sol·licituds es presentaran telemàticament. En cas d’impossibilitat, es farà al primer centre inclòs a la sol·licitud.

% d’origen de les famílies dels estudiants

Per barris:

Altres poblacions 6% Lliçà d’Amunt 10% Lliçà de Vall 14% Parets del Vallès 70%
Parets del Vallès 70%
Lliçà de Vall 14%
Lliçà d’Amunt 10%
Altres poblacions 6%

Per nacionalitat

Extranjeros 4% Españoles 96%
Españoles 96%
Extranjeros 4%
Búlgara 1%
Equatoriana1%
Portuguesa1%
Xinesa1%

Pla de beques personalitzat a NsmontserratAjuts i beques

Canals d’atenció

Direcció

Sant Gaietà, 10 08150 Parets

Horari de secretaria

Matins: de 10:30 a 12:30
Tardes: de 15:30 a 17:00

Telèfon d’atenció i Correu electrònic

93 562 03 56
secretaria@nsmontserrat.cat

Destinem gran part dels nostres recursos a la cerca i contractació de personal, amb la intenció d’oferir una bona atenció i servei a les nostres famílies.

 • Entenem que el professor és molt més que un transmissor de continguts. La seva formació intel·lectual, docent i personal, és decisiva per a la millora contínua dels companys i alumnes. Tots els nostres treballadors segueixen programes de coaching entre iguals i mentoring 360º.
 • Al nostre Projecte Educatiu, la igualtat entre homes i dones, la responsabilitat social i la col·laboració amb els altres, apareixen com a valors, objectius i principis educatius. Són eixos essencials de l’acció educadora de les escoles.
Col·legi Nº Dones directives Nº Homes directius Nº Dones docents Nº Homes docents Nº Dones PAS Nº Homes PAS TOTALS
NS Montserrat 5 0 29 8 2 1 45

Total Dones: 36

Total Homes: 9

Total: 45

Informe
de Personal

Conveni col·lectiu (VII Conveni) d’empreses d’ensenyament privat sostingudes totalment o parcialment amb fons públics

Assetjament Laboral

A NS Montserrat estem compromesos i treballem per evitar i prevenir qualsevol situació d’assetjament laboral o sexual. De la mateixa manera, tenim polítiques per evitar que es donin aquest tipus de situacions i protocols encarregats de resoldre i sancionar els casos que es puguin donar. Garantint així la igualtat de tracte i oportunitats, preservant sempre i per damunt de tot la dignitat de la persona.

Resultats proves externes del consell superior d’Avaluació del Sistema Educatiu curs 2021-22

En aquest apartat presentem els resultats obtinguts pels alumnes del col·legi Montserrat a les proves externes d’avaluació en els darrers cursos de les etapes de primària i secundària. L’informe conté uns gràfics que situen als diferents nivells d’assoliment de les puntuacions mitjanes de l’alumnat de Catalunya, la dels centres amb la mateixa complexitat que el seu i la dels alumnes del centre, en conjunt i per grups.

Curs 2021-22

Ràtio alumne/grup per etapes educatives

Educació Infantil: 25
Educació Primària: 25
Educació Secundària: 30

Ràtio professor/alumne per etapes educatives

Educació Infantil: 1/25
Educació Primària: 1/25
Educació Secundària: 1/30

Taxa de promoció d’alumnes per curs

Educació Infantil

3 anys: 20/20
4 anys: 28/28
5 anys: 37/37

Educació Primària

1r EP: 36/36
2n EP: 43/43
3r EP: 42/42
4t EP: 53/53
5è EP: 51/51
6è EP: 50/50

Educació Secundària

1r ESO: 60/60
2n ESO: 54/56
3r ESO: 56/58
4t ESO: 45/48Taxa d’abandó escolar

0%

Resultats de les proves d’anglès 2021-2022

Prueba de Idioma Total de alumnos presentados Porcentaje de aprobados
Cambridge YLE (2020-2021) 11 100%
Language Cert PET & KET (2020-2021) 91 94%
Cambridge PET for Schools 4 75%
Cambridge FIRST for School 16 82%
Cambridge Advanced 4 100%

Les famílies ens trien per aquests motius

Tots els cursos escolars, des de pràcticament el començament de la història del col·legi, hem preguntat a les famílies quins van ser els principals motius que els van portar a decidir-se pel projecte educatiu desenvolupat a Nsmontserrat.

Quan es tria una escola, es valoren molts aspectes del projecte educatiu, els serveis i totes les seves propostes innovadores. Volem publicar aquí, seguint l’exercici d’esforç en transparència, quins ítems són els que valoren més les famílies quan ens trien.

Resultats enquestes satisfacció 2021-2022

Preguntes Mitges
Atenció per part del personal del centre 7,53
Formació Acadèmica 7,55
Formació humana que s'imparteix al centre 7,55
Valoració mitjana dels professors 7,85

Informació Econòmica

Tornar a l’índex

La transparència és clau per al bon funcionament del nostre projecte educatiu. Per això, posem al servei de les nostres famílies, informació sobre les nostres principals activitats, serveis i resultats per tal de crear un entorn de confiança, amb accés lliure a la informació, una comunicació oberta, i involucrant tots els agents a la presa de decisions.Certificat aprovació comptes anuals

Justificació de despeses de funcionament per etapes

Concert educatiu

RESOLUCIÓ EDC/210/2005, de 17 de gener, per la qual s’autoritza la modificació de l’autorització d’obertura del centre docent privat Nuestra Señora de Montserrat, de Parets del Vallès.

Curs 2022-23

Nivells educació sostinguts amb fons públics al centre

Educació Infantil

3 anys: 1 aula
4 anys: 2 aules
5 anys: 2 aules

Educació Primària

1r EP: 2 aules
2n EP: 2 aules
3r EP: 2 aules
4t EP: 2 aules
5è EP: 2 aules
6è EP: 2 aules

Educació Secundària

1r ESO: 2 aules
2n ESO: 2 aules
3r ESO: 2 aules
4t ESO: 2 aules

Activitats i serveis complementaris

Les activitats complementàries que ofereix el Col·legi Nostra Senyora de Montserrat a totes les famílies de 2n cicle d’infantil, primària i secundària, i que tenen caràcter voluntari i no pas lucratiu. Totes les famílies que volen participar en aquestes activitats i no poden fer front al cost del programa, poden accedir al servei de beques de la Fundació Albada per estudiar la possibilitat de sol·licitar aquestes beques.

Preu de les activitats i serveis complementaris

Instal·lacions i Serveis

Tornar a l’índex

Localització

Direcció: Carrer de Sant Gaietà, 10, 08150 Barcelona
Telèfon: 935 620 356

Dades identificatives

Nom: Col·legi Nostra Senior de Montserrat
Codi del centre: 08022719
Caràcter concertat: 2º cicle Ed. Infantil, Primària y Secundària

Serveis de menjador i Eurest

A l’escola donem gran importància a l’alimentació de tots els nostres alumnes. El nostre servei de menjador compleix les màximes garanties de seguretat, apostant per la qualitat dels productes i el foment de l’alimentació saludable.

El pla de menjars està regulat per nutricionistes i publicat a la nostra web. S’ofereixen menjars i dietes especials (diabetis, celíacs, intoleràncies, etc).

Serveis de menjador

Serveis de Eurest

Instal·lacions del Col·legi NsmontserratConeix nostres instal·lacions

Mitjans de transport públic per accedir a l’escola

El col·legi està situat al municipi de Parets del Vallès en un enclavament de fàcil accés mitjançant transport públic.

Bus urbà

390 Servei urbà de Parets del Vallès

Pàrquing de
bicicletes

Pàrquing de
patinets

Vies de comunicació telemàtica

El col·legi roman accessible a totes les famílies a través de diferents vies telemàtiques.